مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

مخزن
فرم‌ها و راهنماهایk تكمیل درخواست گواهی

لطفاً با توجه به نوع گواهی درخواستی (SSL، امضای دیجیتال، ...) و نوع تقاضا (حقیقی یا حقوقی)، تنها فرم مربوطه را از جدول زیر دانلود و تكمیل نمایید:نوع گواهی فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی
گواهی امضای دیجیتال
گواهی پست الكترونیكی امن
گواهی SSL
احراز هویت
گواهی مهر سازمانی این گواهی برای اشخاص حقیقی نمی باشد.
گواهی امضای کد این گواهی برای اشخاص حقیقی نمی باشد.
گواهی Domain Controller این گواهی برای اشخاص حقوقی نمی باشد.
ابطال گواهی الکترونیکی


آدرس مخزن LDAP و لیست گواهی‌های باطل‌شده